Remata na Coruña a IIª Asemblea Galega das MMdD

90

Este sábado celebrouse na cidade da Coruña aIIª Asemblea Galega das MMdD. Cunha asistencia decento trinta presoas, a asamblea deliberou sobre o estado actual domovemento e sobre a planificación da movilización do 24-O.

Estiveron presentes do espectrosindical ademais da CUT o Sindicato Ferroviario, a CGT, o STEG, e oSindicato da Elevación. Organizacións e colectivos como as XXCC,Asemblea Popular, Podemos, Fronte Civica, A Esquerda, AccionUniversitaria, PCG, Espazo Ecosocialista, ou grupos municipalistascomo Marea Atlántica, Asemblea pola Unidade, Ourense en Común ou AER.

Tamén estiveron presentes asplataformas comarcais de Ferrol, A Coruña, Compostela, A Mariña,Lugo, Ourense, Barbanza, A Estrada, Pontevedra, Morrazo e Vigo.

As conclusións do debate centráronsena necesidade de aprofundar nas MMdD como movemento da unidadeobreira e popular na rúa e para a mobilización, e extender ochamamento a todo o Pais ao respecto da mobilización do 24-O.

A Marea Atlántica da Coruña eOurense en Común comunicaron o seu compromiso expreso en chamarxs veciñxs de A Coruña e de Ourense a participar na mobilizacióndo Obradoiro.

CELEBROUSENA CORUÑA A II ASEMBLEA GALEGA DAS MMdD.

Ontecelebrouse na cidade da Coruña a II Asemblea Galega das MMdD. Coaasistencia prevista aproximada de cento trinta presoas, a asambleadeliverou sobre o estado actual do movemento e sobre a planificaciónda movilización do 24-O.

Estiveronpresentes do espectro sindical ademais da CUT, o SindicatoFerroviario, a CGT, o STEG, e o Sindicato da Elevacion. Organizacionse colectivos como as XXCC, Asemblea Popular, Podemos, Fronte Civica,A Esquerda, Accion Universitaria, PCG, Espazo Ecosocialista, ougrupos municipalistas como Marea Atlantica, Asemblea pola Unidade,Ourense en Comun ou AER.

Tamenestiveron presentes as plataformas comarcais de Ferrol, A Coruña,Compostela, A Mariña, Lugo, Ourense, Barbanza, A Estrada,Pontevedra, Morrazo e Vigo.

Asconclusiçons do debate centraronse na necesidade de profundizar nasMMdD como movemento da unidade obreira e popular na rua e para amovilización, e extender o chamamento a todo o Pais o respecto damobilizaciçon do 24=O.

AMarea Atlçantica da Coruña e Ourense en Comçun comunicarçon o seucompromiso expreso en chamar xs veciñxs de A Coruña e de Ourense aparticipar na mobilizaciçon do Obradoiro.