Política de Privacidade

Política de Privacidade

l. QUEN INFORMA

CENTRAL UNITARIA DE TRABALLADORES/AS , con CIF: ESG15675317 é o responsable do tratamento dos datos persoais dos nosos/as usuarios/as. Estes datos serán tratados de conformidade co disposto nas normativas vixentes sobre protección de datos persoais, ou Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (GDPR) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.
CENTRAL UNITARIA DE TRABALLADORES/AS comprométese ao cumprimento da súa obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos. Para iso adoptará as medidas necesarias para evitar á súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado de acorde con establecido no Regulamento.

2. ONDE INFORMA

CENTRAL UNITARIA DE TRABALLADORES/AS , a través da páxina web www.cutgallza.org no apartado correspondente á política de privacidade. Máis información en “Aviso Legal” (https://cutgaliza.org/aviso-legal/)

3. TRATAMENTO DE DATOS

As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.

4. LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

A base da lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, a laboral ou calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

5. COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS

No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informámoslle que as mensaxes se dirixen exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Si non é vd. o destinatario indicado, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.
De conformidade co establecido na Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámoslle que no caso de que non desexe recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, indíquenolo por esta mesma vía indicando no asunto “BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS” para que os seus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días dende o seu envío. No caso de que non recibamos contestación expresa pela súa banda, entenderemos que acepta e autoriza que a nasa entidade siga realizando as referidas comunicacións.

6. RESPONSABLES DE TRATAMENTO

De conformidade coa lexislación vixente en Protección de Datos indicámoslle que os datos persoais que Vd. nos facilita de forma voluntaria por calquera dos nosos medios de recollida de información serán incorporados a tratamentos automatizados e/ou manuais, senda CENTRAL UNITARIA DE TRABALLADORES/AS o responsable de devanditos tratamentos. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal.
Así mesmo, declara e garante que mantén os niveis de seguridade para a protección de datos persoais conforme dispón a lexislación vixente, e que estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado, roubo dos datos facilitados polos interesados e para que os seus empregados observen ditas prescricións, así como o deber de segredo sobre os datos obxecto da protección e demais obrigacións de confidencialidade vixentes.

7. CONSERVACIÓN DE DATOS

Os datos serán conservados mentres dure a relación que xera devandito tratamento ou durante os anos necesarios para o cumprir as obrigacións legais. Unha vez finalizada a relación que xustifica o tratamento de datos, estes serán bloqueados conforme ao disposto na normativa, transcorrido o prazo legalmente establecido serán eliminados. (ver en cada finalidade o prazo de conservación).

8. COMUNICACIÓN DE DATOS

Os datos non serán cedidos a terceiros sen previo aviso, salvo nos casos en que exista obrigación legal.

9. DEREITOS DOS INTERESADOS

A normativa de protección de datos confírelle ao titular dos datos persoais os seguintes dereitos:

  • Dereito a revogar calquera consentimento prestado previamente.
  • Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos están a tratarse e as características do tratamento que leva a cabo
  • Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces
  • Dereito de portabilidade: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que estean a ser tratados.
  • Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.
  • Dereito de cancelación: Solicitar o cesamento do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación

Pode solicitar a protección dos seus dereitos que afectan o tratamento dos seus datos ante a Axencia Española de Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680-TELF: 901100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es
Se desexa máis información respecto ao tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, oporse e/ou limitar algún tratamento que considere que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, pode dirixirse por escrito a CENTRAL UNITARIA DE TRABALLADORES/AS en AVENIDA DE MOAÑA, 17 ENTRECHÁN, , 36940 – CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra) ou mediante correo electrónico a cut.cangas@gmail.com.

  • Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.
  • O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Non entanto, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do interesado.
10. FINALIDADES DOS TRATAMENTOS DE DATOS

Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo por algún ou todos dos Responsables de Tratamento enumerados anteriormente:

ACTIVIDADE DO TRATAMENTO FINALIDAE DO TRATAMENTO BASE DE LEXITIMACIÓN
Xestión laboral Xestión do persoal para formalización dun contratro laboral, control de expedientes, xestión de nóminas, control horario, formación, plan de pensións e PRL. Relación contractual
Xestión fiscal e contable Tratamento necesario para o cumprimento das obrigacións fiscais e contables Relación contractual Obrigación legal para o/os responsable Intereses lexitimos prevalentes do responsable ou de terceiros
Xestión de contactos Tratamento dos datos para poder manter comunicacións cos interesados/as Relación contractual Intereses lexítimos
prevalentes do responsable ou de terceiros
Consentimento expreso do interesado/a
Prevención de riscos
laborais
Cumprimento da lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais e vixilancia da saúde Relación contractual Obrigación legal para o/a responsable

Relación contractual

Organización de eventos e actividades Xestión e coordinación de actividades e eventos afíns á actividade da entidade. Control de asistencia e
participantes.
Consentimento expreso do interesado/a
Relación contractual
Xestión de afiliados/as Xestións necesarias cos afiliados/as da organización: alta como afiliado/a, cobro de cotas, envíos informativos … e outras xestións aprobadas nos estatutos da organización Consentimento expreso do interesado/a
Intereses lexitimos prevalentes do responsable ou de terceiros
Xestión voluntarios/as Xestión dos datos dos voluntarios/as para a organización e xestión das funcións do sindicato Consentimento expreso do interesado/a