Perdas economicas coas medidas do K9

63

Coas medidas implantadas do K9, continuamos cos recortes económicos e sociais. Facemos unha estimación e valoración do que poden supoñer as perdas. Estes acordos asinados pola empresa e o sindicato maioritario, quedan incorporados ao articulado do novo convenio, e serán asumidos polos asinantes.