Evolución profesional en Psa Vigo

Reclamación a comision paritaria do cumprimento do acordado no Convenio colectivo sobre a formación para a promoción de categoría.

191