Estudo repartos M2 en Psa Vigo

De cara a esa foto actual das condicións laborais nos Postos de Traballo en Montaxe, entendíamos necesario facer un estudo sobre os tempos e rendementos dos repartos de traballo na M-2, ao igual que o xa realizado na M-1

142