Este sábado sindicalismo e movementos sociais xúntanse en Vigo para tender pontes

102

O sábado 28 denovembro no Centro Cívico de Teis celébrase o I ECONTRO DE SINDICALISMO E MOVEMENTOS SOCIAIS, dende as 10 horas, sendo conscientes de que atravesamos unha situación de pasividade convulsa que o envolve todo.  Entre a rabia e a impotencia, e no estertor de ciclos intensos pero breves de mobilización, a esquerda obreira e popular ten por diante a responsabilidade de afinar os seus instrumentos de combate, xusto cando a contraofensiva neoliberal non amaina.

Dende que no ano 2008 se escenificou unha crise máis que inminente, e que non quixemos ver, producíronse cambios a nivel lexislativo (reformas laborais, penais…) e tamén no nivel da explotación capitalista que nosdeixaron en estado de shock. Este tempo, desaproveitado para a reorganización da resposta, foi utilizado para enmascarar progresivamente o binomio explotadores-explotadas/os.

A reacción da clasetraballadora, moito menos contundente da que podiamos esperar, veudada polos movementos sociais e o sindicalismo alternativo, únicosfactores que poden condicionar un cambio nas políticas vellas e nasque se din novas. Ora ben, a pregunta que nos facemos é se con isochega.

Esta preguntalévanos a moitas outras: son efectivos os movementos sociaisdisgregados da loita de clases? É o sindicalismo un factorcondicionante dos cambios se vive apartado dos movementos sociais?Son ambos os dous modelos tradicionais de movemento social esindicalismo efectivos no actual contexto?

O I Encontropretende debater sobre estas cuestións e abrir unha físgoa deesperanza coas respostas. Dende a CUT sabemos que o modelo sindicaltradicional está limitado no tempo e, para as nosas bases, éfundamental escoitar e facer achegas para conseguir unha ponte común cosmovementos sociais e darlle ao sindicalismo un novo impulso que oconvirta en ferramenta de cambio social neste século XXI.

O Encontro é abertoa toda a sociedade porque nela está a forza reactiva para mudar estasituación, nela está a resposta de como debe ser o sindicalismo e aponte que nos una coa mobilización social.

Osábado 28 de novembro celébrase o I ECONTRO DE SINDICALISMO EMOVEMENTOS SOCIAIS, no Centro Cívico de Teis (Vigo) dende as 10horas.

Acausa principal da celebración deste encontro ven dada polasituación de convulsión pasiva na que estamos inmersas. Dende queno ano 2008 fixérase pública a crise, a que non quixeramos verdende había anos, producíronse cambios a nivel lexislativo(reformas laborais, reformas penais…) e a nivel de explotacióncapitalista que nos deixaron en estado de shock. Este tempo foi benaproveitado para nós enmarcar nun contexto diferente aínda quebaseado no mesmo binomio: explotadores-explotadas.

Areacción da clase traballadora, moito menos contundente que a quepodiamos esperar, ven dada polos movementos sociais e o sindicalismoalternativo, únicos factores que poden condicionar un cambio naspolíticas vellas e nas que se din novas. Ora ben, a pregunta que nosfacemos é se con iso chega.

Estapregunta lévanos a moitas outras: son efectivos os movementossociais disgregados da loita de clases? É o sindicalismo un factorcondicionante dos cambios se vive apartado dos movementos sociais?Son, ambos os dous modelos tradicionais de movemento social esindicalismo efectivos no actual contexto?

OI Encontro pretende debater sobre estas cuestións e abrir unhafísgoa de esperanza coas respostas. Dende a CUT sabemos que o modelosindical tradicional está limitado no tempo e, para as nosas bases,é fundamental escoitar e aportar para conseguir unha ponte comúncos movementos sociais e darlle ao sindicalismo un novo impulso que oconverta en ferramenta de cambio social neste século XXI.

OEncontro é aberto a toda a sociedade porque nela está a forzareactiva para mudar esta situación, nela está a resposta de comodebe ser o sindicalismo e a ponte que nos una coa mobilizaciónsocial.