Coronavirus e empregadas do fogar

220

CORONAVIRUS E EMPREGADAS DO FOGAR
CUT Galiza. 23/03/2020

[Versión en galego]

As empregadas do fogar son o colectivo esquecido Goberno tras Goberno. Isto ten que acabar. E nesta crise esta situación agrávase:

 • DEBO ACUDIR AO TRABALLO?

Se non hai un acordo co empregador/a debemos acudir ao traballo. Podemos intentar chegar a un acordo para que se suspenda a nosa actividade, na que todas as partes entendan a situación extraordinaria que se está vivindo.

 • HAI ALGUNHA RECOMENDACIÓN PARA PROTEXERSE?

A primeira é gardar a tranquilidade. Despois hai unha serie de recomendacións para o traballo diario, que enviou o Ministerio:

 • A hixiene de mans con produtos de base alcohólica e se estivesen suxas ou manchadas con fluídos con auga e xabón antiséptico.
 • Levar as unllas curtas e coidadas, evitando o uso de aneis, pulseiras, reloxos de boneca ou outros adornos.
 • Recoller o cabelo longo nunha coleta ou chicho baixo, podéndose axudar dun gorro de quirófano.
 • Evitar o uso de lentes de contacto. Se precisas lentes, estas deberán estar ben pegadas á fronte, ou se é necesario levarás lentes de protección individual.
 • Retirar a maquillaxe ou outros produtos cosméticos que poidan ser fonte de exposición prolongada en caso de resultar contaminados
 • Se tes síntomas respiratorios debes cubrirte a boca e o nariz ao tusir ou estornudar cun pano de papel e tiralo logo do uso. Se non dispós del, debes facelo sobre o brazo no ángulo interno do cóbado, co propósito de non contaminar as mans.
 • Se sofres un acceso de tose inesperado e te cobres accidentalmente coa man, evitar tocar os ollos, o nariz ou a boca.
 • PODO DEIXAR DE TRABALLAR SE ESTOU EN RISCO?

Se estás exposta a unha persoa infectada que che obriga a asistir ao traballo si podes parar a actividade. É moi importante que recollas probas disto, todas as que poidas. Pero antes de tomar esta decisión contacta coa CUT, é unha decisión arriscada.

 • DEBO ATENDER A UNHA PERSOA CON CORONAVIRUS?

NUNCA. Esta é unha situación que debe ser atendida polo persoal sanitario especializado. É unha situación de risco clara.

Se tes síntomas ou a persoa que coidas os ten segue estas instrucións:

 • Os síntomas máis comúns inclúen febre, tose, e sensación de falta de aire. Nalgúns casos tamén pode haber síntomas dixestivos como diarrea e dor abdominal. A maioría dos casos presentan síntomas leves. En casos máis graves, a infección pode causar pneumonía, dificultade importante para respirar, fallo renal e mesmo a morte. Os casos máis graves xeralmente ocorren en persoas de idade avanzada ou que padecen algunha doenza crónica, como doenzas do corazón, do pulmón ou inmunodeficiencias.
 • Se mostras os síntomas en primeiro lugar non te alarmes, poden ser derivados doutras doenzas similares. Se presentas febre ou tose, debes quedar no seu domicilio e contactar cos servizos de saúde telefonicamente chamando ao teléfono habilitado que é o 900 400 116. Se a sensación é de falta de aire, empeoramento ou sensación real de gravidade por calquera outro síntoma, chamar ao 061.
 • QUE FAGO SE A PERSOA QUE COIDO MOSTRA SÍNTOMAS?

O protocolo que debes seguir é o que vimos de expoñer. Se estás preocupada pola túa propia saúde debes determinar se tiveches un contacto estreito coa persoa á que coidas: se está contaxiada ou con sospeita de contaxio ou ben mantiveches unha relación próxima (de menos de 2 metros) e continuada. Se é así (é probable) comeza a túa corentena de 14 días.

 • COMO FUNCIONA A INCAPACIDADE LABORAL POR CONTAXIO OU CORENTENA?

En primeiro lugar, por moi insistente que se poña o patrón baixo ningunha condición debemos acudir ao centro de traballo Só faltaba! Lembra que tanto a corentena como o contaxio no caso das traballadoras e traballadores se considerará situación asimilada a accidente de traballo. Isto é, cobraremos o 75%. Debes comunicarllo ao INSS e que a túa empregador/a che dea o Informe de Bases de Cotización

 • PODEN APLICARME UN ERTE?

O ERTE é unha suspensión do contrato mentres dure esta situación. Unha vez máis as empregadas do fogar estamos EXCLUÍDAS do ERTE. A suspensión do contrato deberá ser libremente pactada con empregador/a.

 • PODEN DESPEDIRME?

Xa sabes que o despedimento para as empregadas do fogar case é libre. Pero se non se fai de maneira correcta cos requisitos que establece a Lei *podemos reclamar contra iso*. Se isto pasa, contacta coa CUT.

 • *QUE PASA SE NON ESTOU DE ALTA NA SEGURIDADE SOCIAL*?

Se non estás de alta e estás nunha situación de risco contacta inmediatamente coa CUT para ver como podemos resolvelo.

Se precisas información contacta coa CUT neste teléfono 698144229

Recorda que as empregadas do fogar temos unha grande loita por diante, para non ser menos que ninguén. Nós, cos nosos coidados, sostemos parte deste mundo. Cando isto pase toca organizarse e loitar. Conta coa CUT para iso.
___________________________________

[Versión en castellano]

CORONAVIRUS Y EMPLEADAS DEL HOGAR

Las empleadas del hogar son el colectivo olvidado Gobierno tras Gobierno. Esto tiene que acabar. Y en esta crisis esta situación se agrava:

 • DEBO ACUDIR AL TRABAJO?

Si no hay un acuerdo con el empleador/a debemos acudir al trabajo. Podemos intentar llegar a un acuerdo para que se suspenda nuestra actividad, en la que todas las partes entiendan la situación extraordinaria que se está viviendo.

 • HAY ALGUNA RECOMENDACIÓN PARA PROTEGERSE?

La primera es guardar la tranquilidad. Después hay una serie de recomendaciones para el trabajo diario, que envió el Ministerio:

 • La higiene de manos con productos de base alcohólica y se estuvieran sucias con fluidos con agua y jabón antiséptico.
 • Llevar las uñas cortas y cuidadas, evitando el uso de sortijas, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos.
 • Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo, pudiendo utilizar un gorro de quirófano.
 • Evitar el uso de lentillas. Si necesitas gafas, estas deberán estar bien pegadas a la frente, o si es necesario llevarás gafas de protección individual.
 • Retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser fuente de exposición prolongada en caso de resultar contaminados
 • Si tienes síntomas respiratorios debes cubrirte la boca y la nariz al toser o estornudar con un paño de papel y tirarlo luego del uso. Si no dispones de él, debes hacerlo sobre el brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos.
 • Si sufres un acceso de tos inesperado y te cubres accidentalmente con la mano, evitar tocar los ojos, la nariz o la boca.
 • PUEDO DEJAR DE TRABAJAR SI ESTOY EN RIESGO?

Si estás expuesta a una persona infectada que te obliga a asistir al trabajo sí puedes parar la actividad. Es muy importante que acumules pruebas de esto, todas las que puedas. Pero antes de tomar esta decisión contacta con la CUT, es una decisión arriesgada.

 • DEBO ATENDER A UNA PERSONA CON CORONAVIRUS?

NUNCA. Esta es una situación que debe ser atendida por el personal sanitario especializado. Es una situación de riesgo clara.

Si tienes síntomas o la persona que cuidas los tiene sigue estas instrucciones:

 • Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de aire. En algunos casos también puede haber síntomas digestivos como diarrea y dolor abdominal. La mayoría de los casos presentan síntomas leves. En casos más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad importante para respirar, fallo renal e incluso la muerte. Los casos más graves generalmente se dan en personas de edad avanzada o que padecen alguna dolencia crónica, como dolencias del corazón, del pulmón o inmunodeficiencias.
 • Si muestras los síntomas en primer lugar no te alarmes, pueden ser derivados de otras dolencias similares. Si presentas fiebre o tos, debes quedar en su domicilio y contactar con los servicios de salud telefónicamente llamando al teléfono habilitado que es el 900 400 116. Si la sensación es de falta de aire, empeoramiento o sensación real de gravedad por cualquiera otro síntoma, llamar a al 061.
 • QUE HAGO SI LA PERSONA QUE CUIDO MUESTRA SÍNTOMAS?

El protocolo que debes seguir es lo que hemos expuesto. Si estás preocupada por tu propia salud debes determinar si tuviste un contacto estrecho con la persona a la que cuidas: si está contagiada o con sospecha de contagio o bien mantuviste una relación próxima (de menos de 2 metros) y continuada. Si es así (es probable) comienza tu cuarentena de 14 días.

 • COMO FUNCIONA LA INCAPACIDAD LABORAL POR CONTAGIO O CUARENTENA?

En primer lugar, por muy insistente que se ponga el patrón bajo ninguna condición debemos acudir al centro de trabajo Solo faltaba! Recuerda que tanto la cuarentena como el contagio en el caso de las trabajadoras y trabajadores se considerará situación asimilada a accidente de trabajo. Esto es, cobraremos el 75%. Debes comunicárselo al INSS y que tu empleador/a te dé el Informe de Bases de Cotización

 • PUEDEN APLICARME UN ERTE?

El ERTE es una suspensión del contrato mientras dure esta situación. Una vez más las empleadas del hogar estamos EXCLUIDAS del ERTE. La suspensión del contrato deberá ser libremente pactada con el empleador/a.

 • PUEDEN DESPEDIRME?

Ya sabes que el despido para las empleadas del hogar casi es libre. Pero si no se hace de manera correcta con los requisitos que establece la Ley * podemos reclamar contra eso.* Si esto pasa, contacta con la CUT.

 • *QUE PASA SI NO ESTOY DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL*?

Si no estás de alta y estás en una situación de riesgo contacta inmediatamente con la CUT para ver como podemos resolverlo.

Si necesitas información contacta con la CUT en este teléfono 698144229

Recuerda que las empleadas del hogar tenemos una gran lucha por delante, para no ser menos que nadie. Nosotras, con nuestros cuidados, sostenemos parte de este mundo. Cuando esto pase toca organizarse y luchar. Cuenta con la CUT para eso.