Reunión petit comite 19 0utubro

42

Nota sindical repartida en fábrica , analizando a reunión de petit comite coa empresa do día 19 de outubro